RODO

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

„Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich” z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 9/4 jest administratorem danych osobowych.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w  związku z:

1. PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I DORADCZĄ

Jesteśmy firmą doradczo – szkoleniową.

 • Podmioty, których dane dotyczą: klienci.
 • Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane kontaktowe, dane adresowe.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;
2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych;
3)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        udokumentowanie realizacji transakcji;
b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c.        marketing bezpośredni;
d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne,
e.         archiwizacja.

2.    REKRUTACJĄ

 • Prowadzimy rekrutację pracowników oraz współpracowników.
 • Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
 • Przetwarzane dane:  dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
 • Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zgoda;
2)       zawarcie i wykonanie umowy;
3)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych,
4)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        rekrutacja;
b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c.        tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
d.       archiwizacja.

3.    PROWADZENIEM FIRMY

 • Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi firmy.
 • Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
 • Przetwarzane dane:  imię i nazwisko osoby, dane kontaktowe, dane adresowe.
 • Podstawa i cele przetwarzania danych:

1)       zawarcie i wykonanie umowy;
2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych,
3)       usprawiedliwiony interes prawny:

a.        udokumentowanie czynności;
b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c.        marketing bezpośredni;
d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
f.         archiwizacja;
g.        zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).

III. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

IV. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :

a)  podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b)  trenerom;
c)  podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2)   innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

a) inne strony transakcji;
b) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
c) sądy;
d) biura informacji gospodarczej;
e) operatorzy pocztowi i kurierzy;
f) banki;
g) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
h) podmiotom realizującym projekty z GAUM

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: biuro@gaum.pl lub listownie na adres podany poniżej.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

IX. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: biuro@gaum.pl lub listownie na adres podany poniżej.
Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

X. SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

XI. KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane adresowe:
Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich , ul. Derdowskiego 9/4, 80-319 Gdańsk
Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@gaum.pl